Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 8K3 mở ngày 20/08/2015 khách hàng huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số 1170 KHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số 837 KHz, tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số 92,5MHz và được trực tiếp trên kênh truyền hình LET'S VIET                
Văn Bản
Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số của Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết An Giang 03/10/2013
UBND TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc
Số:  53 /QĐ-XS
An Giang, ngày  01  tháng 10   năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số của Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết An Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01  tháng 10  năm 2013.

Điều 3.Tất cả các thành viên của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang; Các cá nhân, tổ chức tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số; Các đại lý xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- UBND tỉnh An Giang;

- Sở Tài chính tỉnh An Giang;

- Ban Giám đốc công ty;

- Các phòng công ty;

- Kiểm soát viên công ty;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY KIÊM GIÁM ĐỐC

 

( ĐÃ KÝ)

TÔ THIỆN HỮU

 

THỂ LỆ

Tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống 6 chữ số

(Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày      tháng     năm 2013 của Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, về việc ban hành Quyết định Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống 6 chữ số)

 

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Loại hình vé xổ số truyền thống 6 chữ số An Giang

1. Loại hình vé xổ số truyền thống 6 chữ số An Giang là loại hình vé xổ số truyền thống do Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết An Giang (viết tắt là Công ty XSKT An Giang) phát hành, kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.

2. Vé xổ số truyền thống 6 chữ số An Giang (viết tắt là vé xổ số truyền thống) là vé xổ số mà trên tờ vé in sẵn mệnh giá vé, ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng, kỳ vé, các con thú tương ứng với các chữ số, dãy số dự thưởng gồm sáu chữ số (từ 000.000 đến 999.999) để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh  

Thể lệ này quy định chi tiết việc tham gia dự thưởng đối với loại hình vé xổ số truyền thống 6 chữ số do Công ty XSKT An Giang phát hành.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1.Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

2. Các cá nhân, tổ chức tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống, các đại lý xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.

Chương II

 QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống

Đối tượng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:

1. Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

2. Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

3. Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

 

Điều 5. Hiệu lực tham gia dự thưởng

Mỗi tờ vé xổ số truyền thống chỉ duy nhất được tham gia dự thưởng một lần theo ngày dự thưởng ghi trên tờ vé xổ số truyền thống.

Ví dụ: Khách hàng tham gia dự thưởng loại vé AG 1K1 mở thưởng ngày 03/01/2013 thì chỉ được xác định là trúng thưởng với kết quả mở thưởng cho loại vé AG 1K1 ngày 03/01/2013.

Điều 6. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1. Kết quả trúng thưởng của vé xổ số truyền thống được xác định bằng cách so sánh giữa kết quả mở thưởng với dãy chữ số tham dự thưởng trên tờ vé xổ số truyền thống do Công ty XSKT An Giang phát hành. Dãy chữ số tham dự thưởng, là dãy số có “số lồng số”“co số lớn”.

2. Vé xổ số truyền thống trúng thưởng là vé có dãy chữ số tham dự thưởng trùng với kết quả mở thưởng, đúng vị trí, theo thứ tự liên tục từ phải qua trái, bảo đảm sự liên tục, không nhảy số (ngoại trừ vé số trúng giải khuyến khích).

3. Kết quả mở thưởng vé xổ số truyền thống được xác định bằng cách quay số mở thưởng 18 lần, từ giải tám đến giải đặc biệt. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng như sau:

a) Trúng giải tám: chỉ có duy nhất một giải tám, kết quả mở thưởng giải tám chỉ có hai chữ số, các vé có hai chữ số cuối cùng (hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng. 

b) Trúng giải bảy: chỉ có duy nhất một giải bảy, kết quả giải bảy có ba chữ số, các vé có ba chữ số cuối cùng (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

c) Trúng giải sáu: có ba giải sáu, kết quả giải sáu có bốn chữ số, các vé có bốn chữ số cuối cùng (hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

d) Trúng giải năm: chỉ có duy nhất một giải năm, kết quả giải năm có bốn chữ số, các vé có bốn chữ số cuối cùng (hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

đ) Trúng giải tư: có bảy giải tư, kết quả giải tư có năm chữ số, các vé có năm chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

e) Trúng giải ba: có hai giải ba, kết quả giải ba có năm chữ số, các vé có năm chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

g) Trúng giải nhì: chỉ có duy nhất một giải nhì, kết quả giải nhì có năm chữ số, các vé có năm chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

h) Trúng giải nhất: chỉ có duy nhất một giải nhất, kết quả giải nhất có năm chữ số, các vé có năm chữ số cuối cùng (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng.

i) Trúng giải đặc biệt: chỉ có duy nhất một giải đặc biệt, kết quả giải đặc biệt có sáu chữ số, các vé có sáu chữ số (hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với kết quả mở thưởng. 

k) Trúng giải phụ đặc biệt: các vé có năm chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với năm chữ số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự (hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt (tức là các vé chỉ sai chữ số hàng trăm ngàn).

l)Trúng giải khuyến khích: các vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé đã trúng giải phụ đặc biệt).

4. Vé xổ số truyền thống trúng giải thưởng nào được nhận thưởng theo giải thưởng đó, trường hợp trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.

Điều 7. Tổ chức quay số mở thưởng và thông tin kết quả

1. Công ty XSKT An Giang thực hiện quay số mở thưởng công khai, tại hội trường của công ty vào lúc 16 giờ 10 phút ngày thứ năm hàng tuần.

 2. Việc tổ chức quay số mở thưởng và thông tin kết quả quay số mở thưởng được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số 1170 KHz; tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số 837 KHz; tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số 92,5 KHz; truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Viet; được truyền tải trực tiếp trên website www.xsktangiang.com.vn của Công ty XSKT An Giang; đồng thời thông tin về kết quả quay số mở thưởng được niêm yết công khai tại bảng thông báo kết quả mở thưởng của Công ty XSKT An Giang.

Điều 8. Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng 

1. Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé loại 10.000đ.

10.000 giải tám

(2 chữ số) trúng

100.000đ

1.000 giải bảy

(3 chữ số) trúng

200.000đ

300 giải sáu

(4 chữ số) trúng

400.000đ

100 giải năm

(4 chữ số) trúng

1.000.000đ

70 giải tư

(5 chữ số) trúng

3.000.000đ

20 giải ba

(5 chữ số) trúng

10.000.000đ

10 giải nhì

(5 chữ số) trúng

20.000.000đ

10 giải nhất

(5 chữ số) trúng

30.000.000đ

01 giải đặc biệt

(6 chữ số) trúng

1.500.000.000đ

 

2. Ngoài ra còn : 9 giải phụ đặc biệt trúng thưởng 100.000.000đ và 45 giải khuyến khích trúng thưởng  6.000.000đ.

Điều9. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty XSKT An Giang

1. Trách nhiệm của Công ty XSKT An Giang

a) Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.

b) Thông báo kết quả mở thưởng của từng hạng giải: được công bố ngay sau khi có kết quả mở thưởng, thông qua sóng phát thanh truyền hình An Giang, Cần Thơ, Bình Dương; Kênh truyền hình Let’s viet; website của công ty và được tổng hợp đầy đủ trên một biên bản để công bố công khai đến toàn thể khách hàng.

c) Chi trả thưởng đủ một lần, bằng Việt Nam đồng, theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản, thủ tục đơn giản, nhanh, gọn, chính xác cho khách hàng trúng thưởng.

 d) Đảm bảo bí mật về thông tin trả thưởng, khi khách hàng trúng thưởng có yêu cầu, ngoại trừ có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quyền hạn của Công ty XSKT An Giang

a) Được uỷ quyền cho đại lý xổ số của Công ty XSKT An Giang, trả thưởng các giải thưởng từ giải nhất trở xuống đối với vé xổ số có đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định tại Điều 11 Thể lệ này. Không ủy quyền cho đại lý xổ số của Công ty XSKT An Giang, trả thưởng vé xổ số trúng thưởng bị rách, nhầu nát, ẩm ướt, thủng lổ, .v.v. với bất kỳ hình thức nào.

b) Có quyền yêu cầu khách hàng trúng thưởng tuân thủ đúng quy trình, thủ tục khi lãnh thưởng.  

c) Trong trường hợp khách hàng trúng thưởng không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng thì Công ty XSKT An Giang có quyền công bố các thông tin việc trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.  

d) Có quyền từ chối trả thưởng đối với những vé xổ số truyền thống vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 31, Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính “hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số” và tại Điều 11 Thể lệ này.

đ) Đối với, những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả, .v.v. để lĩnh thưởng, Công ty XSKT An Giang có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp, chưa đến mức chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, Công ty XSKT An Giang có quyền thu hồi hoặc đóng dấu vé giả, vé cạo sửa, .v.v. rồi trả lại khách hàng.

e) Đối với những vé xổ số truyền thống trúng thưởng có nghi ngờ về tính chính xác, không phải do Công ty XSKT An Giang phát hành thì Công ty XSKT An Giang có quyền thu hồi để thẩm tra, xác minh. Nếu là vé xổ số truyền thống trúng thưởng thì Công ty XSKT An Giang trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Trong trường hợp, kết quả thẩm tra, xác minh vé xổ số truyền thống không trúng thưởng, không phải do Công ty XSKT An Giang phát hành thì Công ty XSKT An Giang có quyền tịch thu hoặc trả lại cho khách hàng.

Việc thu hồi vé xổ số truyền thống để thẩm tra, xác minh, tịch thu hoặc trả lại khách hàng sau khi thẩm tra, xác minh đều được lập thành biên bản.

g) Công ty XSKT An Giang chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đóng dấu, tịch thu vé xổ số truyền thống mà khách hàng đã giả mạo, cắt dán, cạo sửa, photo, .v.v. để lãnh thưởng.

Điều 10. Quyền lợi và trách nhiệm lợi của khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống

1. Quyền lợi của khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống

a) Khách hàng trúng thưởng được Công ty XSKT An Giangtrả thưởng một lần, đầy đủ giá trị của các giải thưởng, bằng Việt Nam đồng, hình thức trả thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đề nghị của khách hàng trúng thưởng. Khoản tiền khách hàng trúng thưởng được nhận, là khoản tiền trúng thưởng trừ khoản thuế thu nhập cá nhân khách hàng trúng thưởng xổ số phải nộp quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

b) Khách hàng trúng thưởng được uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của khách hàng trúng thưởng để lĩnh thưởng, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản đúng quy định pháp luật hiện hành.

c) Được quyền yêu cầu Công ty XSKT An Gianggiữ bí mật về thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng, ngoại trừ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống

a)  Khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống, nghiên cứu các quy định của pháp luật về vé xổ số truyền thống khi tham gia dự thưởng.

b) Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống của Công ty XSKT An Giang.

c) Bảo quản tờ vé xổ số truyền thống đã mua để đảm bảo đủ điều kiện “vé lĩnh thưởng hoàn chỉnh” quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thể lệ này.

d) Khách hành trúng thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống theo quy định tại Điều 4 Thể lệ này.

đ) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

e) Thực hiện các yêu cầu của Công ty XSKT An Giang khi tiến hành làm thủ tục lĩnh thưởng.

g) Khách hàng khi mua vé xổ số truyền thống để tham gia dự thưởng phải kiểm tra các đặc điểm của tờ vé số đã ghi ở Điều 1 Thể lệ này. Khách hàng không mua vé xổ số truyền thống không in hoặc in không đầy đủ 6 chữ số của dãy chữ số tham dự thưởng hoặc không có mộc giáp lai, .v.v...

Điều 11. Điều kiện lĩnh thưởng đối với vé xổ số truyền thống trúng thưởng

1. Vé xổ số truyền thống lĩnh thưởng hoàn chỉnh:

Vé xổ số truyền thống lĩnh thưởng hoàn chỉnh là vé xổ số do Công ty XSKT An Giang phát hành, phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không thủng lổ và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

2. Trường hợp vé xổ số truyền thống không đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều này, thì Công ty XSKT An Giang có quyền từ chối chi trả thưởng.

3. Trong trường hợp khách quan, vé xổ số truyền thống không đủ điều kiện lĩnh thưởng quy định tại khoản 1 Điều này thì Công ty XSKT An Giang có thể xem xét trả thưởng hoặc không trả thưởng.

a) Trường hợp thứ nhất:

Vé xổ số truyền thống trúng thưởng không đáp ứng điều kiện lĩnh thưởng quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng không bị nhầu nát, không biến dạng, không phai màu nhưng bị rách chưa rời.

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng không bị nhầu nát, không biến dạng, không phai màu nhưng bị rách rời mà chấp vá lại được.

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng bị nhầu nát, bị biến dạng, bị phai màu và bị rách nhưng chưa rời.

- Vé xổ số truyền thống trúng thưởng bị nhầu nát, bị biến dạng, bị phai màu và bị rách rời nhưng chấp vá lại được.

Theo các trường hợp trên, Công ty XSKT An Giang giải quyết như sau:

- Trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng: Trong trường hợp Công ty XSKT An Giang xác định được vé xổ số truyền thống trúng thưởng do Công ty XSKT An Giang phát hành, các chữ số của dãy số tham dự thưởng còn đầy đủ, rõ ràng và thuận lợi trong việc so cùi lưu, đối chiếu mã vạch.

- Chuyển cơ quan chức năng giám định: Trong trường hợpxác định được vé xổ số trúng thưởng do Công ty XSKT An Giang phát hành, các chữ số của dãy số tham dự thưởng còn đầy đủ, rõ ràng nhưng không thuận lợi trong việc so cùi lưu, đối chiếu mã vạch thì chuyển cơ quan chức năng giám định. Sau khi có kết quả giám định của cơ quan chức năng, Công ty XSKT An Giang căn cứ vào kết quả giám định mà quyết định chi trả thưởng hay từ chối chi trả thưởng.

b) Trường hợp thứ hai:

Vé xổ số truyền thống bị rách rời mà không còn phần rách rời, để chấp vá lại (kể cả, bị nhầu nát, bị biến dạng, bị rách mà không chấp vá lại được), vị trí rách không ảnh hưởng đến các đặc điểm xác định tính xác thực của tờ vé như: Dãy số tham dự thưởng, các con thú, mộc giáp lai, kỳ vé, ngày mở thưởng và phần diện tích bị mất không quá 10% tổng diện tích.

Trong trường hợp này, nếu xác định được vé xổ số truyền thống trúng thưởng do Công ty XSKT An Giang phát hành và thuận lợi trong việc so cùi giáp lai, đối chiếu mã vạch, thì Công ty XSKT An Giang tiến hành trả thưởng  cho khách hàng trúng thưởng. Ngược lại, thì Công ty XSKT An Giang chuyển cho cơ quan giám định, khi có kết quả giám định mà Công ty XSKT An Giang quyết định trả thưởng hay từ chối trả thưởng.

c) Trường hợp khác:

Trong trường hợp, vé xổ số truyền thống do Công ty XSKT An Giang phát hành có sai sót kỹ thuật trong quá trình in như: không có mộc giáp lai, không có đủ các đặc điểm của tờ vé xổ số truyền thống theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thể lệ này thì khách hàng không chọn mua để tham gia dự thưởng. Trường hợp, khách hàng chứng minh khách quan, là khi mua không phát hiện ra vé xổ số truyền thống bị sai sót kỹ thuật, thì Công ty XSKT An Giang hướng dẫn khách hàng đến đơn vị in, để xem xét việc chi trả thưởng hoặc từ chối chi trả thưởng một cách thỏa đáng cho khách hàng.

4. Vé xổ số truyền thống bị từ chối chi trả thưởng:

Công ty XSKT An Giang từ chối trả thưởng cho khách hàng tham gia dự thưởng đối với vé xổ số truyền thống:

a) Vé không do Công ty XSKT An Giang phát hành, vé giả mạo, vé photo bán trên thị trường với bất kỳ hình thức nào như: photo, in, kéo lụa, scan, cắt dán, cạo sửa, .v.v.

b) Vé xổ số truyền thống bị rách một trong các vị trí mà Công ty XSKT An Giang quy định vô hiệu hóa vé thanh hủy như: mất góc trên bên phải, mất góc dưới bên phải, thẳng từ trên xuống phía bên phải tờ vé phần có mộc giáp lai, tờ vé bị cắt đường biên trên hoặc dưới; vé xổ số truyền thống bị xếp gắp lại không mở ra được để xem những đặc điểm tờ vé quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thể lệ này, không thấy được dãy số tham dự thưởng.

c) Vé xổ số truyền thống không đủ điều kiện lĩnh thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này do nguyên nhân chủ quan của khách hàng tham gia dự thưởng như cắt, đục lổ, vẽ, gạch, đốt, xé, bôi mực khác lên tờ vé hoặc các hành vi khác mang tính hủy hoại.

 5. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán chi phí giám định vé xổ số truyền thống không đủ điều kiện lĩnh thưởng quy định tại Khoản 1 Điều này được chuyển cho cơ quan chức năng giám định, không phân biệt là Công ty XSKT An Giang có trả thưởng hay không trả thưởng.

        Điều 12. Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số truyền thống trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, các vé xổ số truyền thống trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

2. Công ty XSKT An Giang thực hiện trả thưởng tại số 64 C, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang và tại Trạm phát hành số 152 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng: vào các ngày làm việc theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

a) Tại trụ sở Công ty: Từ thứ hai đến thứ sáu. Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00; Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

b) Tại Trạm phát hành: Từ thứ hai đến thứ bảy. Sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00; Chiều từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 00.

4. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13. Khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng

Vé xổ số truyền thống là một trong những trò chơi giải trí, có thưởng; vừa ích nước, vừa lợi nhà; không nên chỉ mong chờ làm giàu từ việc mua vé xổ số.

Chương III

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

Điều 14.  Tổ chức, thực hiện

1. Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết An Giang

a) Triển khai, thống nhất thực hiện Thể lệ này trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

b) Phổ biến, hướng dẫn đại lý xổ số có hợp đồng với công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang thực hiện đúng Thể lệ này.

c) Công khai Thể lệ này tại Trụ sở làm việc của công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang.

d) Đăng trên website công ty tại địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

đ) Đăng ký Thể lệ này với Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang và Sở Tài chính tỉnh An Giang.

e) Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng, đại lý liên quan đến Thể lệ này, tại website của công ty địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

2. Đại lý xổ số :

a) Triển khai thực hiện và hướng dẫn Thể lệ này cho khách hàng tham gia dự thưởng.

b) Tham gia góp ý hay cần giải đáp thắc mắc, về Thể lệ này trong quá trình thực hiện để thể lệ ngày càng hoàn chỉnh hơn tại website của công ty địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

3. Khách hàng tham gia dự thưởng :

a) Trước khi tham gia dự thưởng cần nghiên cứu kỹ thể lệ này. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh không thuộc phạm vi quy định của Thể lệ này.

b) Tham gia góp ý hay cần giải đáp thắc mắc về Thể lệ này, tại website của công ty địa chỉ www.xsktangiang.com.vn.

 

Các văn bản khác
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906, Email: ctyxsktag@gmail.com