Kết quả xổ số kiến thiết An Giang kỳ 4K3 mở ngày 19/04/2018 khách hàng tỉnh Bến Tre đã trúng giải đặc biệt.                 Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp phát thanh trên sóng Đài PTTH An Giang tần số FM 93,1 MHz, tiếp âm trên đài PTTH Cần Thơ tần số AM 837 KHz và tiếp âm trên đài PTTH Bình Dương tần số FM 92,5 MHz.                
Văn Bản
Quy chế thanh hủy vé ế các tỉnh 06/03/2012

 

UBND TỈNH AN GIANG

CTY TNHH MỘT THNH VIN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 21 tháng 12 năm 2010

 

 

 

 

 

 

      

             

 

QUY CHẾ

CHI BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ CNV THAM GIA

THANH HỦY VÉ Ế CÁC TỈNH TRONG KHU VỰC

_____________

 

 

          - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.   

- Căn cứ các Thông tư 65, 112 của Bộ tài chính về việc “Hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30 của Chính phủ về kinh doanh xổ số” và “Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty Xổ số kiến thiết”.

          - Căn cứ các hợp đồng thanh hủy vé ế của các tỉnh trong khu vực.

          - Căn cứ định mức chi tiêu nội bộ hàng năm của Công ty.

- Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 21/12/2010 giữa Giám đốc, Phó giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang ban hành quy chế chi bồi dưỡng cho cán bộ CNV tham gia thanh hủy vé ế các tỉnh trong khu vực như sau :

 

A/ QUY ĐỊNH CHUNG

 

          1.Thanh hủy vé ế của các tỉnh là công việc hỗ trợ giữa các Công ty XSKT trong khu vực với nhau. Do vậy cán bộ CNV Công ty phải có nghĩa vụ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất ; và phải xem đây cũng như nhiệm vụ của chính Công ty mình (đồng thời cũng là nhiệm vụ chính của người tham gia thanh hủy vé).

          2. Tùy khối lượng vé thanh hủy và sự ủy thác của một hoặc nhiều Công ty, mà Ban giám đốc phân công số lượng cán bộ CNV đủ sức đảm nhận tốt công tác thanh hủy vé cho các tỉnh.

          3. Tiền bồi dưỡng cho cán bộ CNV tham gia công tác thanh hủy vé ế các tỉnh, chủ yếu được lấy từ nguồn chi của các Công ty bạn. Trường hợp nguồn thu không đủ bồi dưỡng tương xứng cho cán bộ CNV tham gia, thì được sử dụng một phần từ chi phí Công ty và toàn bộ khoản thu nhập này được tính vào thu nhập cá nhân.

          4. Tiền bồi dưỡng được chi theo danh sách cán bộ CNV tham gia công tác thanh hủy, tất cả các thành viên tham gia thanh hủy vé ế các tỉnh, phải trích một phần thu nhập của mình, thành lập quỹ rủi ro ; số tiền còn lại báo lại phòng và do tập thể phòng quy định chi cho cá nhân hoặc tập thể.

          5. Cán bộ CNV tham gia phải chịu bồi đền, nếu để thất thoát hoặc sai lệch xảy ra. Tùy nguyên nhân và mức độ xảy ra mà cá nhân hoặc tập thể phải chịu xử lý mức độ bù đền và hình thức kỷ luật cụ thể.

          6.Quỹ rủi ro sẽ được sử dụng trong trường hợp có sự thất thoát hoặc sai lệch xảy ra mà tập thể hoặc cá nhân chứng minh do nguyên nhân khách quan ; hoặc hỗ trợ một phần cho cá nhân hoặc tập thể phải bồi đền khi cần thiết. Quỹ này sẽ được bổ sung quỹ phúc lợi khi không còn hoạt động, và được tạm ứng quỹ phúc lợi khi nhu cầu cao hơn khả năng.

 

B/ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

          7. Căn cứ hợp đồng của các tỉnh yêu cầu thanh hủy vé ế hộ, mà Ban giám đốc Công ty quyết địnhtối thiểu từ 3 cán bộ CNV, thực hiện tham gia công tác thanh hủy vé ế các tỉnh ; và các phòng phải đề cử người có khả năng thực hiện tốt công tác thanh hủy. Việc tổ chức thanh hủy được đặt dưới sự điều hành của 01 thành viên của Ban giám đốc. Trường hợp đặc biệt là ủy quyền cho lãnh đạo phòng.

          8. Thời gian tham gia thanh hủy vé ế các tỉnh, bắt đầu từ 13 giờ đến trước 16 giờ ; việc thanh hủy thực hiện đúng quy định của Bộ tài chính, là vé đã được vô hiệu hóa (cắt góc), có bản kê 2 liên giống nhau, ghi rõ ràng cho từng mệnh giá, với số lượng cụ thể ; từ họ tên đại lý và người đại diện đứng ra trả, v.v… ký tên cam kết tính trung thực.

          9. Cán bộ CNV thực hiện việc thanh hủy, trước hết phải kiểm tra việc ghi chép trên các bản kê, khớp đúng, rõ ràng cho từng loại hình vé phát hành (truyền thống, bóc, cào, v.v…) và cho từng loại mệnh giá ; kế tiếp kiểm tra tép (thép), nghìn và tổng thể, nếu so đúng bản kê thì ký xác nhận, giao trả đại lý 01 bản, 01 bản giữ đính kèm vé hiện hữu ; vô bao niêm phong, đảm bảo khi đơn vị bạn kiểm tra được dễ dàng thuận lợi ; lập biên bản kịp thời, ghi rõ số lượng bao niêm phong và cân bàn giao cẩn thận cho đơn vị bạn (có sổ ký giao và nhận). Trường hợp đặc biệt nếu phát hiện thừa, thiếu lớn thì lập biên bản kịp thời với từng vụ việc cụ thể.

          10. Việc thanh hủy phải hoàn thành trước 16 giờ cùng ngày, mọi sự chậm trễ với bất kỳ lý do gì, phải báo và phải được đơn vị ủy quyền thanh hủy đồng ý ; sau khi hoàn thành công việc phải fax biên bản hoặc điện thoại cho đơn vị ủy quyền thanh hủy đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

          11. Các thành viên tham gia công tác thanh hủy vé ế các tỉnh, được bồi dưỡng từ nguồn tiền do các tỉnh nhờ hỗ trợ chi trả theo hợp đồng, nhưng không được thấp hơn 50.000 đ / người / buổi. Nếu sau khi tổng hợp các khoản tiền mà các tỉnh chi theo hợp đồng, nhưng không đảm bảo được mức chi trên, thì Công ty sẽ dùng kinh phí để bù đắp cho đủ mức quy định. Tùy hợp đồng thanh hủy vé Công ty bạn hằng năm, phòng Kế toán và Ban chấp hành Công đoàn xem xét mức chi phù hợp.

          12. Hàng quí căn cứ số tiền chi trả của các tỉnh theo hợp đồng, phòng Kế toán căn cứ biên bản hoặc danh sách cán bộ CNV tham gia thanh hủy vé, lập bản dự chi trình Ban giám đốc xét duyệt.

          13.Cán bộ CNV sau khi ký nhận tiền bồi dưỡng phải nộp 10% nhằm hình thành quỹ rủi ro, phần còn lại báo cáo tập thể phòng quyết định phân chia số tiền này, hình thành quỹ phòng hoặc chia cho cá nhân theo quy chế của từng phòng (chú ý ưu tiên người trực tiếp tham gia).

          14. Căn cứ phần tiền bồi dưỡng, là tổng số tiền mà các Công ty khác chi trả và số lượt cán bộ CNV tham gia, theo nguyên tắc ngày nghỉ được hưởng gấp hai lần ngày Công ty làm việc hoặc tổ chức làm việc.

          15. Quỹ rủi ro do phòng TC-HC quản lý, được mở sổ theo dõi rõ ràng, việc xuất chi phải được lãnh đạo duyệt và định kỳ phải công khai cho tập thể biết, Khi không còn thanh hủy hộ vé ế các tỉnh, mà quỹ còn thì sẽ được bổ sung quỹ phúc lợi Công ty ; ngược lại trong quá trình hoạt động mà quỹ thiếu, thì phòng kế toán kết hợp phòng TC-HC trình lãnh đạo tạm ứng quỹ phúc lợi để hoạt động, kể cả kế hoạch hoàn trả trong thời gian nhất định.

          16. Cán bộ CNV tham gia thanh hủy vế ế các tỉnh phải có mặt đúng giờ, làm việc với tinh thần nghiêm túc, trung thực, khách quan, đảm bảo đúng quy định của Bộ tài chính và phải xem đây là công việc của chính Công ty mình, nên với bất kỳ lý do nào mà để xảy ra sai sót, thì Công ty sẽ căn cứ nguyên nhân và mức độ vi phạm mà bắt buộc bồi đền từ 0 đến 100% số thiệt hại xảy ra. Đặc biệt trong quá trình thanh hủy, có ý đồ gian lận, móc nối  đại lý, kê khống, v.v…  ngoài việc bồi đền ngay, thì còn phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể.

          17. Cá nhân và tập thể bị xử lý bồi đền, thì phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của tập thể, nếu với số tiền   30% thu nhập của cá nhân bị xử lý, thì thời gian bồi đền chậm nhất là 03 tháng kể từ khi sự việc xảy ra. Trường hợp do cá nhân hoặc tập thể làm việc với tinh thần không cẩn thận, vô trách nhiệm thì việc bồi đền phải được thực thi ngay khi có quyết định.

          18. Chất lượng cán bộ CNV tham gia công tác thanh hủy vé ế các tỉnh, sẽ được đưa vào bình bầu thi đua cơ quan định kỳ hoặc cuối năm, mọi sáng kiến đóng góp để nâng cao chất lượng công tác thanh hủy vé ế các tỉnh và phát hiện, ngăn chặn, v.v… các hành vi xấu như móc nối, gian lận, v.v… sẽ được khen thưởng kịp thời.

          19. Trong quá trình tham gia thanh hủy có sai sót, nhưng được cá nhân, tập thể chứng minh và được hội đồng xử lý chấp nhận là do nguyên nhân khách quan, thì tùy lý do cụ thể mà hội đồng sẽ đề xuất lãnh đạo xuất quỹ rủi ro bù đền một phần hoặc toàn bộ số thiệt hại.

 

C/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          20. Quy chế này được quán triệt trong toàn cơ quan, mọi thành viên tham gia công tác thanh hủy vé ế các tỉnh và các phòng ban Công ty phải thực hiện nghiêm tinh thần quy chế này.

          21. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định nầy đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, cán bộ CNV Công ty có quyền đề xuất để quy chế ngày một hoàn thiện.

 

 

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG TY

 

 

Các văn bản khác
©2011 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: ctyxsktag@gmail.com